• ออกหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่
            รพ.ทร.กรุงเทพ พร. จัดชุดตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อดูแลสุขภาพของกำลังพลณ สโมสรข้าราชการสัญญาบัตร อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า วันที่ 14 ม.ค. 58
 • นิเทศงานการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
                   น.อ.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.กวส.พร. ร่วมกับ น.บฝ.ส.พร.และ รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร. เข้าติดตามนิเทศงานการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดใน วิวัฒน์ทหาร ระหว่างวันที่ 24-25 ธ.ค. 57 เพื่อช่วยเหลือและรับทราบปัญหาขข้อขัดข้อง ศฝท.ยศ.ทร. ระหว่างเปิดดำเนินการวิวัฒน์ทหาร ผลัด3/57
 • จก.พร. และคณะ ตรวจเยี่ยม
            พล.ร.ท.พันเลิศ  แกล้วทนงค์ จก.พร. และคณะ ตรวจเยี่ยม รพ.ทร.กรุงเทพ พร.  ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ และต้องการรับทราบภารกิจ เป้าประสงค์ แผนยุทธศาสตร์ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ พร. ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องในปี งป.57 ที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปี งป. 58 เมื่อ 18 ธ.ค. 57
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
       รพ.ทร.กรุงเทพ พร.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ บริเวณใต้ถุนแฟลต 15 อาคารที่พักส่วนกลาง ทร. บางนา โดยกิจกรรมคัดกรองสุขภาพ ,คัดกรองสุขภาพจิต , สันทนาการและปรึกษาปัญหาสุขภาพ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.57
 • การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
       รพ.ทร.กรุงเทพ พร. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร" ในรูปแบบธนาคารขยะรีไซเคิล ในวันที่ 25 พ.ย.57 ณ ห้องประชุม 1
 • แถวฟังสาส์น
            น.อ.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. อ่านสาส์นจาก ผบ.ทร. ให้ข้าราชการและลูกจ้างรับฟัง เนื่องในวันกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 20 พ.ย.57 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ


Copyright © 2014 All right reserved
By โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ