• วันครบรอบวันเปิด รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
            รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ได้จัดงานวันครบรอบ 7 ปี วันเปิดรพ.ทร.กรุงเทพ พร.(บางนา) และ พิธีเปิดป้ายโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก พล.ร.ท.พันเลิศ แกล้วทนงค์ จก.พร. เป็นประธานในพิธี โดยมี น.อ.ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ให้การต้อนรับ และในวันเดียวกัน น.อ.ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.ฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ พนักงาน และลูก...
 • โครงการ ส่งเสริมปรับเปลี่ยนสุขภาพกำลังพล นำพาสู่คาวมยั่งยืน
                      รพ.ทร.กรุงเทพ พร. จัดโครงการ"ส่งเสริมปรับเปลี่ยนสุขภาพกำลังพล นำพาสู่คาวมยั่งยืน กับรพ.ทร.กรุงเทพ พร." ให้กับข้าราชการและลูกจ้าง รพ.ฯ โดยมี น.อ.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาส เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เม.ย. 58 ห้องประชุม 1 รพ.ฯ
 • งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์
            น.อ.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เป็นประธานนำข้าราชการ และลูกจ้างจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ โดยมีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชา  การละเล่นไทยๆสมัยโบราณ และเวลาช่วงเย็นวันเดียวกัน รพ.ฯ ได้รับเกียรติจากท่านเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มาร่วมงาน Happy Hours. ในธีมงาน "รำวงย้อนยุค" เมื่อวันพุธที่ 22 เม.ย. 58
 • ออกหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่
            รพ.ทร.กรุงเทพ พร. จัดชุดตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อดูแลสุขภาพของกำลังพลณ สโมสรข้าราชการสัญญาบัตร อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า วันที่ 14 ม.ค. 58
 • นิเทศงานการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
                   น.อ.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.กวส.พร. ร่วมกับ น.บฝ.ส.พร.และ รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร. เข้าติดตามนิเทศงานการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดใน วิวัฒน์ทหาร ระหว่างวันที่ 24-25 ธ.ค. 57 เพื่อช่วยเหลือและรับทราบปัญหาขข้อขัดข้อง ศฝท.ยศ.ทร. ระหว่างเปิดดำเนินการวิวัฒน์ทหาร ผลัด3/57
 • จก.พร. และคณะ ตรวจเยี่ยม
            พล.ร.ท.พันเลิศ  แกล้วทนงค์ จก.พร. และคณะ ตรวจเยี่ยม รพ.ทร.กรุงเทพ พร.  ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ และต้องการรับทราบภารกิจ เป้าประสงค์ แผนยุทธศาสตร์ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ พร. ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องในปี งป.57 ที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปี งป. 58 เมื่อ 18 ธ.ค. 57

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ


Copyright © 2014 All right reserved
By โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ