Get Adobe Flash player
หน่วยงานโรงพยาบาลใน ทร.


หน่วยงานทันตกรรมนอก ทร.POLLS
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
 
Who's Online
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติเข้าผู้ชม
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 138920

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์   ศูนย์ทันตกรรม   กรมแพทย์ทหารเรือ

เป็นองค์กรทันตกรรมที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

ภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบ

                   ๑. อำนวยการประสานภารกิจและกำลังพล
                 ๑.๑ การประสานนโยบาย  ภารกิจ  ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคกับหน่วยเหนือ ได้แก่ 
กรมแพทย์ทหารเรือ และ โรงพยาบาลหลักที่กองทันตกรรมที่ ๑ และ ๒ สังกัดอยู่  เพื่อให้สามารถดำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                 ๑.๒ การบริหารจัดการด้านกำลังพลสายทันตกรรม    ได้แก่  การคัดสรร  บรรจุ  พัฒนา  โยกย้าย  
รวมถึงการไปราชการตามภารกิจของหน่วยเหนือ
                 ๑.๓ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทันตกรรมที่ตั้งนอกโรงพยาบาลหลัก 
เพื่อให้ได้มาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย   และเป็นไปตามนโยบายของกรมแพทย์ทหารเรือและหน่วยงาน
ที่สังกัดอยู่
                 ๑.๔ กำหนดทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานทันตกรรมในภาพรวม ด้วยคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบไปด้วยทันตแพทย์ชั้นยศนาวาเอกพิเศษขึ้นไป  โดยมีช่องทางรับฟังข้อเสนอและความคิดเห็น
จากทันตแพทย์และพยาบาลทุกระดับ เพื่อพิจารณารวบรวมเสนอให้กรมแพทย์ทหารเรือดำเนินการ
             ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขและความก้าวหน้า
                  ๒.๑ การจัดการด้านศึกษาต่อของทันตแพทย์และพยาบาล เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ
และภารกิจของโรงพยาบาล และกรมแพทย์ทหารเรือ
                  ๒.๒ การผลัดดันให้กรมแพทย์ทหารเรือและโรงพยาบาลหลักที่กองทันตกรรมสังกัดอยู่
ให้ความสำคัญกับขวัญและกำลังใจของบุคลากรทันตกรรม  ทั้งในเรื่อง    ค่าตอบแทน   สวัสดิการ  
สิทธิประโยชน์   ความยุติธรรม   และความก้าวหน้าในการรับราชการ
             ๓. พัฒนาด้านการศึกษาวิชาการและงานวิจัย
                  ๓.๑ สนับสนุนให้การพัฒนางานวิชาการ   เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  และตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล และกรมแพทย์ทหารเรือ
                  ๓.๒ รวบรวมและติดตามการพัฒนาและการดำเนินการของหน่วยทันตกรรม  โดยการ
เก็บเครื่องชี้วัด เพื่อจัดทำเป็นภาพรวมของประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านทันตกรรมทั้งระบบ
                 ๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อการเก็บสถิติข้อมูล  อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
หน่วยงานทันตกรรม
             ๔. สนับสนุนให้ก้าวไปพร้อมกับโรงพยาบาล
                  สนับสนุนให้กองทันตกรรมที่สังกัดอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พร.   ดำเนินการด้านการรักษา   การพัฒนาคุณภาพ   
ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีความสอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางนโยบายของกรมแพทย์ทหารเรือ  
เพื่อให้มีส่วนรวมในความสำเร็จของกรมแพทย์ทหารเรือ
              ๕. ส่งกำลังบำรุงสายทันตกรรม
                   ๕.๑ ให้การสนับสนุนด้านทันตกรรม  เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้
                   ๕.๒ กำกับดูแล  ให้คำปรึกษา  และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยทันตกรรม

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 มกราคม 2012 เวลา 15:30)

 
เอกสารเผยแพร่