กองสวัสดิการสุขภาพ กองทัพเรือ

กองสวัสดิการสุขภาพ กองทัพเรือ

ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย WebAdmin   
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:51

โครงการให้บริการด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และบุคคลในครอบครัว สังกัดกองทัพเรือ ( บัตรสีฟ้า )

 

ความเป็นมา
จากนโยบายของ พล.ร.อ.ชุมพล  ปัจจุสานนท์ ให้ปรับปรุงสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและบุคคลในครอบครัว โดยไม่ต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินสดทันทีเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาลของกองทัพเรือ โดยให้กรมแพทย์ทหารเรือพิจารณาแนวทางปฏิบัติ และให้สำนักปลัดบัญชีทหารเรือ เสนอขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่ ก.พ.๒๕๔๗ ซึ่งกรมแพทย์ทหารเรือได้ประชุมหารือกับกรมบัญชีกลางเป็นระยะๆ และกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งกองทัพเรือ ให้ดำเนินตามโครงการให้บริการด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญและบุคคลในครอบครัว สังกัดกองทัพเรือ ประเภทผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๔๘

 

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญและบุคคลในครอบครัว ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลของกองทัพเรือโดยไม่ต้องชำระเงินสด ( ค่ายาในและนอกบัญชียาหลักฯ และค่าบริการอื่น ๆ ที่ทางราชการกำหนดให้เบิกได้ )

 

ขอบเขตของโครงการฯ
          จะให้บริการแก่ ข้าราชการ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ลูกจ้างประจำ และบุคคลในครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะที่เบิกผ่านกองทัพเรือ

 

ผู้มีสิทธิ์
          หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญและบุคคลในครอบครัว สังกัดกองทัพเรือ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง

 

การดำเนินการและการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
           ๑.ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและบุคคลในครอบครัว ดำเนินการกรอกแบบสมัครโครงการฯจากกองสวัสดิการสุขภาพ พร. ซึ่งเป็นหน่วยงานในการรวบรวมแบบสมัครและจัดทำบัตรโครงการฯ
           ๒.ข้าราชการเบี้ยหวัด/บำนาญ สามารถรับแบบสมัครได้จากสถานพยาบาลของกองทัพเรือทุกแห่ง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 09:03
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack