เอกสารการฝึกอบรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุของหน่วยแพทย์ ทร. 11 ก.พ.56 - 13 ก.พ. 56

เอกสารการฝึกอบรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุของหน่วยแพทย์ ทร. 11 ก.พ.56 - 13 ก.พ. 56]

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

 • แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติและทางทะเล พล.ร.ต.จุมพล ลุมพิกานนท์ (ติดต่อรับข้อมูลได้ที่กองแผนฯ โทร.52622)
 • ==>ยุทธศาสตร์ ทร. /บทบาท/ หน้าที่รับผิดชอบ/ โครงสร้างกำลังรบของ ทร. จาก ยก.ทร. (ติดต่อรับข้อมูลได้ที่กองแผนฯ โทร.52622)
 • ==>แผนป้องกันประเทศด้านทิศตะวันออก/ด้านทิศตะวันตก/ด้านทิศใต้ของ ทร. และแผนระดมสรรพกำลัง จาก ยก.ทร.(ติดต่อรับข้อมูลได้ที่กองแผนฯ โทร.52622)
 • ==>สถานการณ์ที่ใช้ในการฝึก ทร. 56 จาก ยก.ทร.(ติดต่อรับข้อมูลได้ที่กองแผนฯ โทร.52622)
 • แผนบรรเทาสาธารณภัยของ ทร. จาก ศบภ.ทร.
 • ==>แผนต่อต้านการก่อการร้ายสากล จาก ศตก. (ติดต่อรับข้อมูลได้ที่กองแผนฯ โทร.52622)
 • การปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเล (Maritime antiterrorism) ในพื้นที่ที่ ทร. รับผิดชอบ จาก นสร.กร.

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

เอกสารอื่น ๆ

 • หัวข้อไฟล์เอกสารอื่นๆ ดาวน์โหลด file size 21 Mb.
  • =Standard Operating Procedure
  • =การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
  • =การจัดทำแผนฉุกเฉิน
  • =การวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน
  • =คู่มือการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย
  • =คู่มือการปฏิบัติงานช่วยเหลิอผู้ประสบภัยพิบัติ พบ.
  • =ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • =แผนการป้องกันอุบัติเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน
  • =แผนบรรเทาสาธารณภัย บก.สูงสุด
  • =แผนปฏิบัติการด้านการแพทย์กรณีอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ สนามบินอู่ตะเภา กบร.กร.
  • =แผนปฏิบัติการด้านการแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย (8กพ.56)
  • =แผนปฏิบัติการด้านการแพทย์สนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย ทร.
  • =แผนปฏิบัติการด้านการแพทย์สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย  ทร.
  • =แผนปฏิบัติการด้านการแพทย์สนับสนุนแผนป้องกันประเทศด้าน(ตะวันออก, ด้านตะวันตก และด้านใต้)
  • =แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนสำรองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว
  • =แผนป้องกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉิน
  • =แผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
  • =ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในฐานะเครื่องมือบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ
504/54 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร: 02-4752964 (แผนกสารสนเทศ), 02-4752566 (ธุรการ)
อีเมล์: mid.nmd@gmail.com