ศูนย์ประสานและสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์ ศูนย์อาภากร โทร. 0 3830 8080 ภายใน(ทร.) 73030, 73032 มือถือ 08 1575 870