โรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ (Naval Nurse Corps School) เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๙ เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีกรมยุทธศึกษาทหารเรือควบคุมหลักสูตรการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยการฝึกหัดศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ผู้เข้าศึกษามีฐานะเป็นนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย มีสัญลักษณ์ "พญานาคพันไม้เท้า" เป็นเครื่องหมายเหล่า

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ฝึกอบรมข้าราชการเหล่าทหารแพทย์ของกองทัพเรือระดับต่าง ๆ ให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริการสุขภาพแก่กำลังพลทั้งในที่ตั้งปกติ และขณะปฏิบัติการทางทหารรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงครอบครัว และประชาชนทั่วไป ที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร

- พ.ศ.๒๔๕๒ นาวาโท A.M. Bochmer แพทย์ชาวเยอรมัน ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่ เปิดรับสมัครพลทหารเรือ พรรคเหล่าต่าง ๆ ที่สมัครใจ คัดเลือกมาอบรมเป็นพยาบาลเรียกว่า "ลูกหมู" ปักอักษร "มป" หรือ "ล" ที่แขนเสื้อ
- พ.ศ.๒๔๕๕ มีการเปิดอบรมวิชาการพยาบาลเป็นครั้งแรกในกองการแพทย์ระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ เป็นเวลา ๓ เดือน แต่ยังไม่มีหลักสูตร ไม่มีการสอบ
- พ.ศ.๒๔๕๙ ได้กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน ๕ วิชา ระยะเวลาอบรม ๓ เดือน แต่ยังไม่มีหลักสูตร (ในปีนี้รับนักเรียน ๓ รุ่น) รุ่นที่ ๑ เริ่มตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๒๔๕๙ (จึงถือว่าวันที่ ๑ มิ.ย.๒๔๕๙ เป็นวันเกิดของโรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ)
- พ.ศ.๒๔๗๙ นายแพทย์เล็ก สุมิตร ได้พัฒนาหลักสูตรนักเรียนพยาบาลทหารเรือ เป็นหลักสูตร ๒ ปี เพื่อให้ทัดเทียมกับโรงเรียนแห่งอื่น รับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๖ สายสามัญ
- พ.ศ.๒๔๘๔ ได้จัดเข้าระบบการศึกษาเหมือนกับพรรคเหล่าอื่น ๆ ในกองทัพเรือเป็น "โรงเรียนจ่าพยาบาล" สถานที่จัดการเรียนการสอนย้ายไปเรียนที่โรงเรียนทหารเรือสัตหีบ
- พ.ศ.๒๔๙๔ ขยายหลักสูตรพยาบาลของโรงเรียนจ่าพยาบาลเป็น ๓ ปี เรียนทฤษฎีในโรงเรียน ๒ ปี และฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลของทหารเรือ ๓ แห่ง เป็นเวลา ๑ ปี
- พ.ศ.๒๕๐๗ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจ่าพยาบาล เป็น "โรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ" สังกัด กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ
- พ.ศ.๒๕๑๗ พัฒนาหลักสูตรเป็น "หลักสูตรพยาบาลและอนามัย พ.ศ.๒๕๑๗" เป็นหลักสูตร ๓ ปี รับผู้สำเร็จ ม.ศ.๓ เรียนในโรงเรียน ๓ ปีเต็ม และได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระบบหน่วยกิตใน พ.ศ.๒๕๒๐
- พ.ศ.๒๕๒๕ ได้พัฒนาหลักสูตรเป็น "หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น"
- พ.ศ.๒๕๒๖ ปรับเปลี่ยน "หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น" รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.ศ.๕ หรือ ม.๖ โดยทำการศึกษา ๒ ปี เป็นนักเรียนพยาบาลทั้งชายและหญิง โดยเริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๖ เป็นต้นมา
- พ.ศ.๒๕๓๙ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น "หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น" (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๐)
- พ.ศ.๒๕๔๙ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น "หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น" (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐)
- พ.ศ.๒๕๕๑ - ปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของกรมแพทย์ทหารเรือและของกองทัพเรือ และให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยใช้ชื่อหลักสูตรใหม่คือ "หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน" รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ใช้ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี เป็นนักเรียนชายทั้งหมด และเริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒

 
รายนามผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลในอดีต
   
อดีต
ปัจจุบันและอนาคต
ngoodin
oo
Webbroad โรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ (เดิม)