1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Logo

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่น่าสนใจ

 

1. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง <<อ่านต่อ>>

2. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย  จ.เชียงใหม่<<อ่านต่อ>>

3. โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย <<อ่านต่อ>>

4. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริผานาง-ผาเกิ้ง กิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย <<อ่านต่อ>>

5. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย <<อ่านต่อ>>

6. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.พัทลุง <<อ่านต่อ>>

7. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจำไหรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สงขลา <<อ่านต่อ>>

8. โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพะราชดำริ จ.พิษณุโลก <<อ่านต่อ>>

9. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.ลำพูน <<อ่านต่อ>>

10. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แพร่  <<อ่านต่อ>>

11. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>

12. ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่  <<อ่านต่อ>>

13. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ.เชียงใหม่  <<อ่านต่อ>>

14. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>

15. โครงการฝายบ้านวังเสาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน <<อ่านต่อ>>

16. โครงการฝายแม่งาวพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประชาภักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย <<อ่านต่อ>>

17. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย <<อ่านต่อ>>

18. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย  <<อ่านต่อ>>

19. โครงการฝายคลองช่องเรืออันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปัตตานี <<อ่านต่อ>>

20. โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๖ จังหวัดปัตตานี <<อ่านต่อ>>

21. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถบ้านโคกโก จังหวัดนราธิวาส  <<อ่านต่อ>>

22. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา <<อ่านต่อ>>

23. โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฯ จังหวัดพัทลุง <<อ่านต่อ>>

24. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ <<อ่านต่อ>>

25. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวดฯ จ.สกลนคร <<อ่านต่อ>>

26. โครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ  จังหวัดยะลา <<อ่านต่อ>>

27. โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากมาจากพระราชดำริสวนป่าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>

28. โครงการรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา (สวนของพ่อ) จังหวัดสระแก้ว <<อ่านต่อ>>

29. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ จังหวัดนราธิวาส <<อ่านต่อ>>

30. โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ <<อ่านต่อ>>

31. โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จังหวัดนราธิวาส <<อ่านต่อ>>

32. โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน <<อ่านต่อ>>

33. โครงการทับทิมสยาม 04 จังหวัดสุรินทร์ <<อ่านต่อ>>

34. โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี <<อ่านต่อ>>

35. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>

36. โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมฯ บ้านแปกแซม จังหวัดเชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>

37. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ฯในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>

38. โครงการอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี <<อ่านต่อ>>

39. โครงการเพาะเลี้ยงกบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>

40. โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร <<อ่านต่อ>>

41. โครงการพัฒนาป่าไม้ฯสวนป่าสิริกิติ์ที่ 11 (ฟาร์มขุนแตะ) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>

42. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว จ.ตรัง <<อ่านต่อ>>

43. โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี <<อ่านต่อ>>

44. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นฯ จังหวัดตาก <<อ่านต่อ>>

45. โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี <<อ่านต่อ>>

46. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบ้านบางกลอยและบ้านโป่งลึกฯ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี <<อ่านต่อ>>

47. โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี <<อ่านต่อ>>

48. โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลาน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี <<อ่านต่อ>>

49. โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เขาพนม จ.กระบี่ <<อ่านต่อ>>

50. โครงการทับทัมสยาม 03 จังหวัดสระแก้ว <<อ่านต่อ>>

51. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ <<อ่านต่อ>>

52. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน อ.เมือง จ.เชียงราย <<อ่านต่อ>>

53.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี <<อ่านต่อ>>

54. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนองโรง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี <<อ่านต่อ>>

55. โครงการสวนป่าห้วยแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สุรินทร์ <<อ่านต่อ>>

56. ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ <<อ่านต่อ>>

57. ศูนย์เรียนรู้ชุมชุนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา <<อ่านต่อ>>

58. โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ.เมือง จ.สระแก้ว <<อ่านต่อ>>

59. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านยางกลาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง <<อ่านต่อ>>

60. ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง <<อ่านต่อ>>

 

 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 ,คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ :