1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Logo

ยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กร พร.

แผนที่ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารเรือ

2559-2562

 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาค

รัฐพ.ศ.2558

 

สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์และพัฒนา

คุณภาพ พร.

 

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ

 

 

คู่มือคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามพระราช

กฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546

 

คู่มือการจัดระดับดูแลองค์กรภาครัฐตามหลัก

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดี

  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดี

 

 

แผนยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ พ.ศ. 2559-2562

 

 

 

เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการ

ภาครัฐแห่งชาติ

พ.ศ.2559

 

 เอกสารประกอบการบรรยาย"การเตรียม

ความพร้อมในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง"

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาคุณภาคการบริหารจัดการภาค

รัฐกรมแพทย์ทหารเรือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 ,คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ :