1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Logo

        เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๓ ได้มีการสถาปนาหน่วยแพทย์เป็นทางการครั้งแรก โดยมี นายทั่ง ได้รับแต่งตั้งเป็นนายร้อยเอก และเป็นสารวัตรใหญ่โรงพยาบาลทหารเรือ ในขั้นเริ่มแรก มีที่ตั้งอยู่ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม ตำบลวังหลัง จังหวัดธนบุรี ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ทางราชการได้แยกกองแพทย์ออกจากกรมปลัดทัพเรือ ตั้งเป็นกองอิสระ มีชื่อว่า กองแพทย์พยาบาล สังกัดกระทรวงทหารเรือโดยตรง ต่อมาในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะกองแพทย์พยาบาลทหารเรือ ขึ้นเป็น กรมแพทย์พยาบาลทหารเรือ สังกัดกระทรวงทหารเรือ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้เปลี่ยนฐานะเป็น กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา และตั้งแต่เริ่มมีการแพทย์พยาบาลของทหารเรือ ได้มีการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชามาแล้ว ๓๒ ท่านด้วยกัน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ มาจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน นับเป็นเวลายาวกว่า ๑๒๗ ปี


              เป็นองค์กรแพทย์ทหารที่มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์ทางทะเลของประเทศ

 

พันธกิจ
        ๑. เตรียมความพร้อมของกำลังพลกองทัพเรือด้านสุขภาพ
        ๒. ให้บริการทางการแพทย์สนับสนุนปฏิบัติการทางการทหารของกองทัพเรือ
        ๓. ให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลและครอบครัวกองทัพเรือ เป็นหลักและสนับสนุนนโยบาย รัฐบาลในการรักษาพยาบาลประชาชน
        ๔. ดำเนินการฝึก ศึกษา อบรมเหล่าทหารแพทย์รวมทั้งวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์

ค่านิยม
        รับผิดชอบในงาน ใหบริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ ไม่หยุดพัฒนา

 

         

๑. อำนวยการ วางแผน ประสานงาน ควบคุม แนะนำ และกำกับการเกี่ยวกับกิจการสายแพทย์ ของกองทัพเรือ 

         ๒. กำหนดนโยบายในการดำเนินการด้านการแพทย์ของหน่วยแพทย์ในกองทัพเรือ
         ๓. เตรียมความพรอมของกำลังพลกองทัพเรือในด้านสุขภาพ และให้บริการทางการแพทย์  สนับสนุนการปฏิบติการทางทหารของกองทัพเรือ
         ๔. ดำเนินการบริการสุขภาพให้แก่ทหาร ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ข้าราชการกลาโหมพล  เรือน พนักงานราชการ ลูกจ้าง ครอบครัว อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน และนักเรียน ในสังกัดกระทรวงกลาโหมเป็นหลัก และพลเรือนตามความจำเป็น
         ๕. วิจัยและพัฒนาการแพทย์ และดำเนินการฝึกและศึกษาของเหล่าทหารแพทย์
         ๖. ดำเนินการส่งกำลังและซ่อมบำรุงพัสดุสายแพทย์ เพื่อสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ
         ๗. ให้ข้อเสนอแนะทางวิทยาการสายแพทย์
         ๘. ดำเนินการเกี่ยวกับเวชศาสตร์ทางทะเล เวชศาสตร์ใต้น้ำ และเวชศาสตร์การบิน
         ๙. ดำเนินการด้านสารสนเทศทางการแพทย์

 

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 ,คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ :