1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Logo

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ผู้ชม
แจ้งการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส.และค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฯ ประจำปี งป.๖๑ [[วันที่ประกาศ 6 ต.ค. 60]] โดย กพ.พร.(โทร. 52606) อัพโหลดโดย น.ส.ชัญญานุช เฟื่องฟู 131
รายชื่อนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ได้รับการคัดเลือกมารับราชการใน ทร.ประจำปี งป.61 [[วันที่ประกาศ 26 ก.ย. 60]] โดย กพ.พร.(โทร. 52606) อัพโหลดโดย น.ส.ชัญญานุช เฟื่องฟู 579
รูปแบบและแนวทางตรวจสอบพัสดุของ พร. ประจำปี งป.60 [[วันที่ประกาศ 26 ก.ย. 60]] โดย กบ.พร.(โทร. 52651) อัพโหลดโดย น.ส.ชัญญานุช เฟื่องฟู 193
การตรวจสอบพัสดุสายคลังเวชบริภัณฑ์ พร. (สายแพทย์) ประจำปี งป.60 [[วันที่ประกาศ 26 ก.ย. 60]] โดย กบ.พร.(โทร. 52651) อัพโหลดโดย น.ส.ชัญญานุช เฟื่องฟู 116
คำสั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี งป.60 [[วันที่ประกาศ 19 ก.ย. 60]] โดย กบ.พร.(โทร. 52651) อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 169
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำราจชั้นนายพล ประจำปี 2560 อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 176
รายชือนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้ารับราชการชดใช้ทุนใน ทร. [[วันที่ประกาศ 28 ส.ค. 60]] โดย กพ.พร.(โทร. 52606) อัพโหลดโดย น.ส.ชัญญานุช เฟื่องฟู 761
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้กำลังพลปฏิบัติราชการตามโครงการสร้างภาระงานของหน่วย วาระ ต.ค.๖๐ อัพโหลดโดย น.ส.ชัญญานุช เฟื่องฟู 640
ขอให้หน่วยรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ ศมบ.(วงรอบ ก.ย.60) อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 217
กำหนดความต้องการตำแหน่งงานตามโครงสร้างภาระงานของหน่วยวาระ ต.ค.60 [[วันที่ประกาศ 18 ก.ค. 60]] โดย กพ.พร.(โทร. 52606) อัพโหลดโดย พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน 521

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 ,คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ :