เอกสารประกอบการสัมมนาการป้องกันโรคไข้เลือดออก และการสำรวจลูกน้ำยุงลาย
 
ไข้เลือดออก และการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ร.อ.พนม พูลสมบัติ (ประจำแผนกระบาดศาสตร์ กกป.พร.)
แบบบันทึกการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายในสถานที่ทำงาน
แบบตรวจสุขาภิบาล
     
แบบตรวจสุขาภิบาลหน่วยบก
  แบบตรวจสุขาภิบาลหน่วยเรือ
 
แบบสอบสวนโรค

กลุ่มอาการอัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน

  โรคแอนแทรกซ์
โรคสุกใส
  โรคเยื่อบุตาอักเสบ
โรคคอตีบ
  โรคไข้เลือดออก
กลุ่มอาการอุจจาระร่วงอย่างแรง
  ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบที่เฝ้าระวัง
โรคอาหารเป็นพิษ
  โรคหรืออาการเจ็บป่วยจากความร้อน
โรคมือ เท้า ปากเปื่อย
  ไข้กาฬหลังแอ่น
โรคเลปโตสไปโรซิส / เลปโตสไปโรซิส 2
  กลุ่มอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ/ไข้สมองอักเสบ
โรคหัด
  โรคไอกรน
โรคพิษสุนัขบ้า
  โรคหัดเยอรมัน
วัณโรคปอด
   
     
เอกสารประกอบการอบรมการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรค ใน ทร.
   
หลักระบาดวิทยา นพ.เฉวตสรร นามวาท (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สธ.)
การสอบสวนการระบาด นพ.จิรภัทร กัลยาณพจน์พร (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สธ.)
แบบฝึกหัดการสอบสวนและควบคุมการระบาด
Diseases in surveillance system นิยามการสอบสวนโรค (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค)
 
เอกสารตำราที่เกี่ยวข้อง
 
คู่มือการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
คู่มือการปฎิบัติงานสายเวชกรรมป้องกัน
การเขียน LOG FRAME น.อ. สมคิด  ทิมสาด
การเขียนโครงการ
การเขียนโครงการแบบดั้งเดิม
การเขียนโครงการแบบผลสัมพันธ์
การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์
ตัวอย่างการเขียนLOG FRAME
ตัวอย่างการเขียนโครงการแบบดั้งเดิม
เอกสารประกอบการสัมมนา
แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์แผนบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาต
การประเมินผลโครงการ