×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

เปิดอบรมเมื่อปี พ.ศ.2549

 

รายชื่อปรับปรุงเมื่อ 28 ก.พ.57

1 ร.ต.ภูสิทธิ์ อำนวย หัวหน้าห้องเวชศาสตร์ใต้น้ำ แผนกตรวจผู้ป่วยนอก รพ.ฐท.สข.ทรภ.2
2 พ.จ.อ.หญิง สุดาวรรณ์ กำเนิดกล้า จนท.ห้องปรับบรรยากาศ มว.ห้องปรับบรรยากาศ แผนกห้องปรับบรรยากาศ กวตบ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
3 พ.จ.อ.ประภาษ ทองอุไร พยาบาลแผนกตรวจผู้ป่วยนอก รพ.ฐท.พง.ทรภ.3
4
พ.จ.อ.หญิง ศิริกาญจน์ พุ่มโพธิ์ทอง พยาบาล มว.สนับสนุนเวชกรรมการบิน แผนกเวชศาสตร์การบิน     กวตบ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
5 พ.จ.อ.จารุวัตร หยั่งบุญ จนท.เวชศาสตร์ใต้น้ำ แผนกเวชศาสตร์ใต้น้ำ กวตบ.พร.
6 พ.จ.อ.นรินทร์ ภาพน้ำ จนท.เวชศาสตร์ใต้น้ำ แผนกเวชศาสตร์ใต้น้ำ กวตบ.พร.
7 พ.จ.อ.ชัยศรี สว่างวงษ์ จนท.ปรับบรรยากาศ แผนกปรับบรรยากาศ กวตบ.พร.
8 พ.จ.อ.กฤษณะ พิมพานนท์ จนท.ปรับบรรยากาศ แผนกปรับบรรยากศ กวตบ.พร.
9 พ.จ.อ.อนุพงศ์ เจิมสุจริต จนท.ปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ กกป.พร.
10 พ.จ.อ.พรชัย ปรีชาโชติ จนท.เวชศาสตร์การบิน กวตบ.พร.
11 พ.จ.อ.วิชญนนท์ พฤกษา พยาบาล แผนกแพทย์ ศฝท.ยศ.ทร.
12 พ.จ.อ.วุฒิเกียรติ วิเชียรเทียบ พยาบาล หอผู้ป่วย ๔ กองการพยาบาล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
13 พ.จ.อ.ศุภโชค อันโยธา ประจำ สพ.ทร. และทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในตำแหน่ง นายทหารเวชศาสตร์ใต้น้ำ แผนกพยาบาล กปถ.สพ.ทร.
14 พ.จ.ท.พลพงศ์ ฤชุภูมิพันธ์ จนท.เวชศาสตร์ใต้น้ำ แผนกเวชศาสตร์ใต้น้ำ กวตบ.พร.
15 พ.จ.ต.ศิวะพล ตุลพงษ์ จนท.พยาบาลแผนกพยาบาล กปถ.สพ.ทร.
16 จ.อ.ขจรศักดิ์ วงค์เยาว์ พยาบาล ตอนพยาบาล ร้อย บก. และบริการ พัน ลว.พล.นย.
17 พ.จ.ต.เจษฏา ยอดแก้ว บก.และบริการ พัน.ลว.พล.นย.
18 จ.อ.จักรกฤษณ์ แสงจันทร์เทศ พยาบาลหมวด หมู่พยาบาลกองร้อยที่ ๒ มว.พยาบาล ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.
19 จ.อ.เดวิด เตชะ ลาออก
20 พ.จ.อ.อนุรักษ์ สุขมาก ลาออก
21 จ.อ.จตุรงค์ นิลเพ็ชร ลาออก
22 ร.ต.ท.หญิง สวิชญา ตะนะวิไชย ตำรวจ
23 พ.อ.อ.ณรงค์ อ่ำศรี ทอ.
24 พ.อ.ท.ณรงศ์ฤทธิ์ กอสันเทียะ ทอ.
25 จ.อ.ชาญชัย สิงห์เปรม ทอ.
26
จ.อ.วรวิทย์
สีอ่อน ทอ.
27 นายเฉลิมชัย หงษ์ศิลา พลเรือน
28 นางหทัยรัตน์ ตันติพิศาลพงศ์ พลเรือน
29 นางสมพร้อม ผลแก้ว พลเรือน
30 นางวรลักษณ์ มนัสปัญญากุล พลเรือน