๑๗ ก.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานนาวีวิจัย ๒๐๑๘ ก้าวต่อไปเพื่อเป็นหนึ่งในท้องทะเล เข้าชมนิทรรศการผลงานวิจัยของกองทัพเรือ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๙ ก.ค.๖๑ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการธำรงฯ และคณะทำงานพัฒนาสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๖๑

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๗ ก.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๖ ก.ค.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับย้าย หมุนเวียนกำลังพล วาระ ตุลาคม ๒๕๖๑ ของกรมแพทย์ทหารเรือ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...


  • ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. <<ทั้งหมด>>

น.ท.พิพัฒน์ พูลทรัพย์ ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ. พร้อมข้าราชการและทหารกองประจำการในสังกัด ร่วมฝึกท่าทางทหารราบตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน หน้า บก.กรม สน.สอ.รฝ. ใน เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๖๑

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม...

กองสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ณ ห้องประชุมอำนวย ชูโต สโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. วันที่ ๙ - ๑๐ ก.ค.๖๑

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ.สนับสนุนวิทยากรสอนการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับกำลังพลจิตอาสา ในการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริในส่วนของกองทัพเรือ

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม...

พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานการประชุม การบริหารจัดการและจัดทำต้นทุนของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๑

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มอบรางวัลหน่วยงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ให้กับหน่วยงานที่สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอนุรักษ์พลังงานประจำหน่วยดีเด่น เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ รพ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นผู้แทน จก.พร. ตรวจเยี่ยมการฝึกชุดปฏิบัติงานชายหาด (กรม กสพ.ฐท.สส.) การฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติในการฝึกผสม CARAT 2018ณ กรม กสพ.ฐท.สส. เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๑

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ คณะผู้บริหาร และพนักงาน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมทำพิธีตั้งศาล พระภูมิเจ้าที่ ประจำโรงพยาบาลฯ ทำพิธีโดยพราหมณ์ เพื่อนำพามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า มั่นคง และนำพามาซึ่งความสุข ความมั่งคั่งสู่มวลสมาชิก

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ณ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิ.ย.๖๑

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th