1. เอกสารประกอบการอบรมและคู่มือแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียนสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ อบรมเมื่อวันที่ 16 ก.พ.61
2. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปี งป.61
3. แบบฟอร์มเอกสารเวชระเบียนสถาพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ
4.คู่มือการใช้งานโปรแกรมประมวลผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลกองทัพเรือ