กราฟแสดงข้อมูลจำนวนกำลังพล ทร.ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ

เดือน จำนวนกำลังพล ทร.ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ (จำนวนราย)
ตุลาคม 25601611
พฤศจิกายน 25602124
ธันวาคม 25602655
มกราคม 25613407
กุมภาพันธ์ 25613671
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561