๑๒ ต.ค.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๑ ต.ค.๖๑ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของเรือยกพลขึ้นบก (ด้านการแพทย์)

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๑ ต.ค.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๕ ต.ค.๖๑ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการ ๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...


  • ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. <<ทั้งหมด>>

๑๒ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ฉก.ทพ.นย.ทร. จ.อ.นัฐกาญจน์ กรินทร์ลักษณ์ จนท.พยาบาล พร้อม ชป.กร. ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับ จนท.และนักกีฬาของโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นการ ปจว./ปชส.หน่วยเข้าร่วมเดินพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสช.สัมพันธ์

(ฉก.นย.ทพ.ทร.)

อ่านเพิ่มเติม...

พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการในพิธีเปิดการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของ นย.ประจำปีงป.๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณพื้นที่ฝึก พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

๒๘ ส.ค.๖๑ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ จนท.พยาบาล ฉก.ทพ.นย.ทร. และ นคป.ฉก.นย.ภต.โดย ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๕ ฯ ร่วมกับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ จัดกิจกรรม นาวิกนาวี สัญจร

(ฉก.นย.ทพ.ทร.)

อ่านเพิ่มเติม...

๒๘ สิงหาคม ๖๑ เวลา ๑๔๐๐ ฉก.ทพ.นย.ทร.โดย จนท.พยาบาล ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๖ฯ จ่ายยาสามัญประจำบ้าน

(ฉก.นย.ทพ.ทร.)

อ่านเพิ่มเติม...

๒๕ ส.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ เจ้าหน้าที่พยาบาลจาก ฉก.ทพ.นย.ทร. ร่วมทำการรักษาพยาบาลในโครงการ "คลินิกทหารพรานนาวิก"

(ฉก.นย.ทพ.ทร.)

อ่านเพิ่มเติม...

กองสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ดำเนินโครงการ “การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพจิตแก่กำลังพล กลน.กร. ที่จะไปปฏิบัติราชการ นรข.งป.๖๒” ณ ห้องประชุม ๑ รพ.ทร.กรุงเทพ พร. วันที่ ๒๐ – ๒๒ ส.ค.๖๑

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม...

ชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก มว.พ.ฉก.นย.ภต. ร่วมกิจกรรม "นาวิก นาวี สัญจร" โครงการเดินเท้าเข้าชุมชนประจำเดือน ส.ค.๖๑ นำโดย ร.อ.บุญเหลือ ขีณาวัฒ ผบ.ร้อย ฉก.ทพ.นย.ทร. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ฉก.นย.ทพ.ทร.)

อ่านเพิ่มเติม...

จ.อ.นัฐกาญจน์ กรินทร์ลักษณ์ จนท.พยาบาลประจำหน่วย ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๕ และหน่วย ฉก.ทพ.นย.ทร. ร่วมกับ หน.ส่วนการเมือง ชป.กร. พร้อม ชป.กร. เข้าพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง พิการ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ฉก.นย.ทพ.ทร.)

อ่านเพิ่มเติม...



www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th