19-20 ก.พ. 61 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล พธ.ทร. ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.61 โดยมี น.อ.สายชล ศรีลาธรรม ผอ.กจห.พธ.ทร. และกำลังพล พธ.ทร. จำนวน 550 คน เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ ณ ห้องพลาร่วมใจ บก.พธ.ทร.

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล พธ.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๑ โดยมี น.อ.สายชล ศรีลาธรรม ผอ.กจห.พธ.ทร. และกำลังพล พธ.ทร. จำนวน ๕๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ ณ ห้องพลาร่วมใจ บก.พธ.ทร. เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๖๑