21 ก.พ. 61 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่กำลังพล หลักสูตร นพจ. รุ่นที่ ๑ ประจำปี งป.๖๑ จำนวน ๑๖๒ คน โดยมี น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ พื้นที่พุทธมณฑล อ.ศาลายา จ.นครปฐม

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่กำลังพล หลักสูตร นพจ. รุ่นที่ ๑ ประจำปี งป.๖๑ จำนวน ๑๖๒ คน โดยมี น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ ณ รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่พุทธมณฑล อ.ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑