กองเวชกรรมป้องกัน ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๑

กองเวชกรรมป้องกัน ร่วมกับ หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ ที่ปฏิบัติงานในอาคาร บก.พร. ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในพื้นที่ อาคาร บก.พร. เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พ.ค.๖๑