กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล หลักสูตร พจน. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล หลักสูตร พจน. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒ จำนวน ๒๐๐ นาย เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ ณ รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่พุทธมณฑล อ.ศาลายา จ.นครปฐม.