กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล กพร.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล กพร.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒ โดยมี น.อ.พลวัต ดารานนท์ รอง สกร.กพร.ทร. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบฯ จำนวน ๑๐๐ นาย เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๑ ณ ชมรม พสบ.ทร. และสวนสราญรมย์