กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล วศ.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล วศ.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒ โดยมี พล.ร.ต.กิติพงษ์ เรืองเดช จก.วศ.ทร. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบฯ จำนวน ๑๑๐ นาย เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ พื้นที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ