น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค.61

น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. และมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ 5 ส. ให้แก่นักเรียนพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ในคำขวัญว่า สร้างจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย ใส่ใจ 5 ส. วพร.พัฒนา พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติและวันวิสาขบูชา เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค.61