กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2561

ทันตสุขภาพ นักเรียนนายเรือ 2562