๑๙ ม.ค.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมรับฟังบรรยายการพัฒนา Application ระบบรายงานเฝ้าระวัง Covid-19 สำหรับใช้ในหน่วยแพทย์กองทัพเรือ
๑๕ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศ
๑๑ ม.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ / ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล เป็นประธานการประชุมสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
๘ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
๗ ม.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔

เรื่องเด่น
FEATURED

กรมแพทย์ทหารเรือ

ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ
จ.อ.ฐิติกร เพียสา และ จ.ท.ปริวัตร เหลวกูล
พยาบาลเวรประจำวัน ตอนพยาบาล หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒
ซึ่งได้ช่วยชีวิตเด็กชายชาวกัมพูชาที่จมน้ำหมดสติ ให้รอดพ้นจากการเสียชีวิต
ด้วยการ ช่วยทำการฟื้นคืนชีพ (CPR) ณ ที่เกิดเหตุบริเวณชายหาดบ้านหาดเล็ก

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

เนื่องด้วยสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลขอความร่วมมือ

งดเยี่ยมผู้ป่วย

แนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่นๆ แทนการเดินทางมาที่โรงพยาบาล
เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อของผู้ที่เข้าเยี่ยม
ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๙ ม.ค.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมรับฟังบรรยายการพัฒนา Application ระบบรายงานเฝ้าระวัง Covid-19 สำหรับใช้ในหน่วยแพทย์กองทัพเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๕ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
วันที่ 12 ม.ค.64 พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร. และเจ้าหน้าที่แผนกควบคุมการติดเชื้อ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. สาธิตและอบรมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามลักษณะการใช้งานและสาธิตการทำความสะอาดพื้นที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน SQ ยศ.ทร.
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๑ ม.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ / ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล เป็นประธานการประชุมสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

วพร.ศวก.พร.
เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๔ การจำลองวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายมอญ เช่น การทำพวงมะโหตร การทำทอดมันหน่อกะลา และการแสดงพื้นเมืองของชาวมอญ ของนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ภายในรั้ววิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ซึ่งทุกคนอยู่หอพักในห้วงการระบาดของโรคโควิด ๑๙
วพร.ศวก.พร.
เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๔ ชมรมวิชาการ นพร.วพร.ศวก.พร.จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Song) ให้กับเพื่อนๆและน้องๆ ที่อยู่หอพักในห้วงการระบาดของโรคโควิด ๑๙ แบบ NEW NORMAL โดยมี น.ต.หญิง ดร.ยุวดี วงษ์แสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
กปช.จต.
เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา และผู้ป่วยติดเตียง กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น การมอบผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร และการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
กปช.จต.
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา และผู้ป่วยติดเตียง กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น การมอบผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร และการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ 14 ม.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ในการจัดกิจกรรมลดความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา Prescription PSG awards จัดโดย คณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ห้องตรวจอายุรกรรมและห้องตรวจสูติกรรมฯ รางวัลรองชนะเลิศ 3 รางวัล ได้แก่ ห้องตรวจโรคทั่วไปฯ ,ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ฯ และห้องตรวจกุมารเวชกรรม ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
วันที่ 15 ม.ค.64 พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการของ รพ.ฯ ประกอบพิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หมอพร) , ศาลเจ้าแม่แหลมเทียน, ศาลเทพารักษ์ และศาลเจ้าพ่อสามเกลอ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ซึ่งได้ประกอบพิธีวันที่ 15 มกราคม 2564
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 15 ม.ค64 พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
เมื่อวันที่ 15 ม.ค.64 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) จากห้องตรวจโรคฉุกเฉินไปยังหอผู้ป่วยวิกฤต เพื่อทบทวนหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง และสรุปปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นพร้อมหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี น.อ.หญิง ปิติยา ปิยะนุช รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ และ น.อ.หญิง จารุนันท์ สุภาพงษ์ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล เข้าร่วมชมการซ้อมฯ และรับฟังสรุป

ข่าวบริจาค
NEWS

ข่าวบริจาค
เมื่อ 19 ม.ค.64 ครอบครัวแสงประทีป โดยคุณวิจารณ์ แสงประทีป บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท และพัดลม จำนวน 4 เครื่อง ในนาม คุณสมหญิง แสงประทีป รับมอบโดย น.ต.หญิง งสุจีรา ธัญญชาติ หน.ศูนย์รับบริจาค รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ รพ.
ข่าวบริจาค
เมื่อ 19 ม.ค.64 น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.(ฝ่ายบริการสุขภาพ) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รพ. รับมอบเงินจำนวน 26,000 บาท จาก ชมรมครูสัตหีบ-สิงห์สมุทร เพื่อสนับสนุนค่าอาหารบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคลินิก ARI ในสถานการณ์โควิด-19 ณ ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 7 ม.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน 15 ชุด มูลค่า 24,200 บาท จาก พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ รอง ผบ.ฐท.สส. พร้อมด้วยภริยา เพื่อใช้เสริมศักยภาพในการคัดกรองอุณหภูมิสำหรับผู้ที่จะเข้ามาติดต่อ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS

เรื่องทั่วไป
GENERAL NEWS

สื่อวิดิทัศน์การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ

การกู้ชีพและช่วยชีวิต

การเข้าช่วยเหลือทางน้ำ

การตรวจสอบและดูแล

การเคลื่อนย้ายลำเลียง และการส่งต่อ

แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อ เว็บไซต์ กรมแพทย์ทหารเรือ

1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบผลการใช้งานเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารเรือ และนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
2. ความคิดเห็นที่ท่านตอบนี้จะมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานและคำตอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น