รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับ อาจารย์สุณิสา สายสุทธิ์ และอาจารย์นยาติ พิพัฒน์โชติหิรัญ จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( URS ) ในการตรวจติดตามเพื่อธำรงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 “ ซิโนแวค ” ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยง โดยมี พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.ฯ และรอง ผอ.รพ.ฯ นำรับการฉีด ณ คลินิกวัคซีน โควิด-19 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64 น.ท.หญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร รอง ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น , ทิชชู่เปียกจำนวน 5,000 ห่อ , เจลแอลกอฮอล์จำนวน 480 ขวด , เครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 100 เครื่อง และแอลกอฮอล์เข้มข้น 96% จำนวน 600 ลิตร จากกรมศุลกากร เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) โดยมี คุณกรีชา เกิดศรีพันธุ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นผู้มอบ ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ให้การต้อนรับ น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. และคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานของศูนย์พฤฒเวช โฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า และศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงาน และการบริหารทรัพยากรในด้านต่างๆ ของงานดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 พลเรือโท จักรกฤช มะลิขาว เจ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ และศีกษาดูงานเกี่ยวกับการทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ร.ล.จันทร เพื่อจัดทำวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. “ Big Cleaning day ” ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ “ ปิ่นเกล้าสะอาด สร้างบรรยากาศให้สวย ด้วยพลัง 5 ส. ” โดยมีกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับทัศนียภาพรอบๆ รพ.ฯ ให้มีความสวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 64 น.อ.หญิง ปิติยา ปิยะนุช รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ รับมอบตู้ตรวจความดันบวก จำนวน 1 ตู้ มูลค่า 150,000 บาท จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ เป็นผู้มอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.64 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) จากห้องตรวจโรคฉุกเฉินไปยังหอผู้ป่วยวิกฤต เพื่อทบทวนหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง และสรุปปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นพร้อมหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี น.อ.หญิง ปิติยา ปิยะนุช รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ และ น.อ.หญิง จารุนันท์ สุภาพงษ์ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล เข้าร่วมชมการซ้อมฯ และรับฟังสรุป

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ