พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พร้อมให้โอวาทกับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ได้ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. พร้อมให้โอวาทกับกำลังพล ตลอดจนพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ปีที่ 39

เมื่อวันที่ 14-15 ก.ย.64 ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ได้ดำเนินการคัดกรองและตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดทดสอบเร็ว (Antigen test kit) ให้กับกำลังพลที่ออกปฏิบัติราชการชายแดนของ นย. ณ อาคารหมายเลข 8 ศูนย์การฝึก นย.

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.64 น.อ.ประดิษฐ บางจั่น รอง ผบ.กรม สน.พล.นย. พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการฝึกและรับชมการสาธิตการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของ นย. ประจำปี งป.64 ณ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.64 พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการเปิดการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของ นย. ประจำปี งป.64 การนี้ น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก พร้อมกล่าวให้โอวาทกับกำลังพลที่เข้ารับการฝึก

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.64 พัน.พ. กรม สน.พล.นย. ร่วมกับ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการให้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข็มที่ 1 ให้กับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2564 ณ อาคารหมายเลข 8 ศูนย์การฝึก นย.

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64 ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ร่วมกับ กองสร้างเสริมสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการคัดกรองและตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดทดสอบเร็ว (Antigen test kit) ครั้งที่ 2 ให้กับทหารกองประจำการผลัด 2/2564 ณ อาคารหมายเลข 8 ศฝ.นย.

เมื่อวันที่ 1-2 ส.ค.64 พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ., พัน.พ.กรม สน.พล.นย. และ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมกันจัดตั้งสถานีตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด 2/2564 ณ ศูนย์การฝึก นย.

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 พัน.พ.กรม สน.พล.นย. กองพันพยาบาล, พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ. ร่วมกับ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงาน (AAR) และเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการผลัด 2/2564 (1-2 ส.ค.64) โดย น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.64 ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ร่วมกับ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ 2 ให้แก่ทหารใหม่สังกัด นย. ผลัดที่ 1/2564 ณ อาคารหมายเลข 7 ศูนย์การฝึก นย.