กปช.จต.

กปช.จต.

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมกองทัพเรือรวมใจสู้ภัยโควิด 19 แจกอาหารน้ำดื่มให้ประชาชนในพื้นที่เนิน FM ต.วัดใหม่ อ.เมือง จว.จันทบุรี โดย ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ให้การสนับสนุน จนท.พยาบาลพร้อมรถพยาบาลในกิจกรรมครั้งนี้ ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “1 วัน 1 วัด” ตามโครงการแด่พระสงฆ์สู้ภัยโควิด โดยจัดกำลังพล จำนวน 3 นาย ประกอบด้วย จนท. มว.ปจว.กจต. 1 นาย, จนท.กพร.กปช.จต. 1 นาย และ จนท.พยาบาล ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. 1 นาย นำภัตตาหารเพล พร้อมปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดเนินยาง ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 03 พ.ค.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” โดยจัดกำลังพลจำนวน 9 นาย (ประกอบด้วย จนท. กพร.กปช.จต. จำนวน 2 นาย จนท.พยาบาล ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. จำนวน 2 นาย จนท.ร้อย.รยบ.ฯ จำนวน 1 นาย และ จนท.มว.ปจว.กจต. จำนวน 4 นาย) เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสมอง และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อบต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี รวมจำนวน 5 ครอบครัว กิจกรรมในครั้งนี้ นายสมบูรณ์ บำรุงพนิชถาวร นายก อบต.ท่าช้าง และ จนท. รวม 6 คน ร่วมกิจกรรม เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของ จนท.สาธารณ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น มอบหน้ากากอนามัย เครื่องบริโภค และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” จัดกำลังพล จำนวน 8 นาย (ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ กพร.กปช.จต. จำนวน 3 นาย เจ้าหน้าที่พยาบาล ร้อย.พ.ฯ จำนวน 2 นาย เจ้าหน้าที่ ร้อย.รยบ.ฯ จำนวน 1 นาย เจ้าหน้าที่ มว.ปจว.กจต. จำนวน 2 นาย) นำโดย น.อ.ทนงศักดิ์ จันทร์งาม ผช.หก.กพร.กปช.จต. เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา และผู้ป่วยติดเตียง ใน ต.จันทนิมิต รวมจำนวน 5 ครอบครัว และมอบให้กับครอบครัวที่ติดโควิด ผ่าน รพ.สต.จันทนิมิต จำนวน 1 ครอบครัว กิจกรรมในครั้งนี้ นายจิระพัชร์ รัตนธรรมสุทธิ์ กำนัน ต.จันทนิมิต และ อสม.ตำบลจันทนิมิต เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7 คน ประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น การมอบหน้ากากอนามัย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำมันพืช ไข่ไก่ และการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้การบริการพี่น้องประชาชน ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก จนอาจทำให้ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.64 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ หยอดทรายอะเบท พร้อมทั้งให้คำแนะนำกำลังพลตามหน่วยต่าง ๆ กำชับให้ช่วยกันดูแลความสะอาด รอบ ๆ พื้นที่ไม่ให้มีภาชนะน้ำขัง ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกภายในค่ายตากสิน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.64 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่เรือนรับรอง 1 กปช.จต. (ค่ายตากสิน) อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ผลการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.64 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงภายในบริเวณพื้นที่ ค่ายตากสิน (ร้อย.สล.ฯ, ร้อย.บก.กจต., ร้อย.พ.ฯ, ฝูงบิน ทร.3141, ศปชด., มว.สห.ฯ, คลังสรรพาวุธ) ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.64 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารโรงพละ พัน.ร.2 ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมสัมมนากฏหมายสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ทางบกและทะเล ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.64 ร้อย พ.กอง สนช.กจต. จัดเจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดให้กับห้องประชุม 1 บก กจต, ห้องรับรอง 1, 2 บก กจต, ห้องพักผ่อน, เรือนทับขุนพล, เรือน 1 ห้องทานอาหาร ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน COVID-19 ค่ายตากสินฯ ตามที่ได้รับประสาน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ 19 มี.ค.64 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.ดำเนินการบรรยายให้ความรู้แก่กำลังพล ร้อย.พ.ฯ เรื่อง การดับเพลิงเบื้องต้น โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทบุรี มาให้ความรู้ทางวิชาการ และสาธิตการใช้อุปกรณ์การดับเพลิงเบื้องต้น ณ ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ผลการปฏิบัติเรียบร้อย