ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๔…… ประกาศ โดย บก.พร. (กพ. โทร. 52802)