เรื่อง ข้อมูลรายชื่อผู้สมัครสอบนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ข) เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี งป. 64……โดย บก.พร. (กพ. โทร. 52802)