ขอเลื่อนกำหนดการสอบนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ข) เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี งป.64 และแก้ไขเพิ่มเติมสถานที่สอบ ประกาศ……โดย บก.พร. (กพ. โทร. 52802)