๓๐ ก.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ แพทย์หญิงสุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่ออาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  แพทย์หญิง สุมนมาลย์  มนัสศิริวิทยา  และครอบครัว  มอบเงินบริจาคจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ออาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ  โดยมี พลเรือตรี นิธิ  พงศ์อนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔