รับสมัครข้าราขการเหล่า พ. ไปผลัดเปลี่ยนกำลังพล นรข. ในวาระ ต.ค.64 ประกาศ……โดย บก.พร. (กพ. โทร. 52802)