ขออนุมัติรับสมัครข้าราชการไปฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง ประจำปี งป.65 ประกาศ……โดย บก.พร. (กพ. โทร. 52805)

ขออนุมัติรับสมัครข้าราชการไปฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง ประจำปี งป.65 ประกาศ……โดย บก.พร. (กพ .โทร. 52805)