การคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามโครงการศึกษาและอบรมข้าราชการ ตามสถานศึกษาในประเทศ นอก ทร. ประจำปี งป.๖๕ ประกาศ……โดย บก.พร. (กพ. โทร. 52805)

การคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามโครงการศึกษาและอบรมข้าราชการ ตามสถานศึกษาในประเทศ นอก ทร. ประจำปี งป.๖๕ บก.พร. (กพ. โทร. 52805)