๔ ธ.ค.๖๒ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับรายงาน การโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (NHSO Budget) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒