ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานกล่าวเปิดการการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้เครื่อง AED และเครื่อง Auto CPR เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ให้แก่ พยาบาลผู้ปฏิบัติงานของ รพ.ฯ ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ. (ฝ่ายสนับสนุน) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก คุณอรุณี สุวรรณรัต เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๑ ก.ย.๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี งป.63 โดยมอบของที่ระลึก พระราชานุสาวรีย์ฯ จำลอง ให้แก่ผู้เกษียณ เป็นข้าราชการ 17 นาย,พนักงานงานราชการ 1 นายและพนักงานสถานพยาบาล 1 นาย ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๑๘ กันยายน ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลุกจ้าง รพ.ฯ ประจำปี 2563 “ Distance makes no difference ห่างตัวไม่ห่างใจ…ห่างไกลไม่ห่างกัน ” ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๑๗ ก.ย.๖๓ น.อ.หญิงกัญญรัตน์ อุปนิสากร หัวหน้ากลุ่มงานจักษุกรรม ผู้แทน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก ครอบครัวมาศผล ให้กับ มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ ห้องตรวจจักษุกรรม รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๑๗ ก.ย.๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิดห้องประชุม 1 โดยมี หน.นขต.รพ.ฯ เข้าร่วมพิธี และ รอง ผอ.รพ.ฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ ผอ.รพ.ฯ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
๑๗ ก.ย.๖๓ น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ น.ท.ภูติภัทร บุญณารักษ์ ผบ.พัน.รฝ.๑๒ กรม รฝ.ที่๑ สอ.รฝ. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพัน ณ บก.พัน.รฝ.๑๒ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๑๖ ก.ย. ๖๓ น.อ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายสนับสนุน และ น.อ.เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์ รอง หน.กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ฯ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.) สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น ของกลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ชื่อผลงาน “ ตู้ฉากตะกั่วป้องกันรังสีต้านมะเร็ง ( Rayless radioprotective cabin ” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๑๖ ก.ย. ๖๓ น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพันพยาบาล ปีที่ ๓๘
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๑๔ ก.ย. ๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่าง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๑๔ ก.ย. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาคในนาม คุณลาวัลย์ ชาตะรูปานนท์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ โดยมี พล.ร.ต.อัตตะวีร์ ทักษรานุพงศ์ เป็นผู้มอบ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
17 กันยายน 2563 พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
๑๒ ก.ย. ๖๓ พลเรือตรี สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ และน.ท.ครองชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓ และเจ้าหน้าที่ รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓ รับมอบอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ จากคณะ พล.ร.อ.ณรงค์ เทศวิศาล รวมมูลค่า จำนวน ๖๐๒,๑๘๐ บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๑๑ ก.ย. ๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จากครอบครัวถิรจันทรา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ โดยมี พลเรือตรีหญิง นงลักษณ์ ถิรจันทรา เป็นผู้มอบ
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๑๑ ก.ย ๖๓ น.อ.ยุทธศักดิ์ มีพจน์เพราะ รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(1) ผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุน หน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของ นย. ประจำปี งป.๖๓ โดยมี น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๑๑ ก.ย. ๖๓ น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (ฝ่ายสนับสนุน) พร้อมด้วย น.ต.หญิง มาลัย แก่นมือง และ ร.ท.สำเริง ทับอาจ เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ฯ เข้ารับรางวัลโล่ห์เชิดชูเกียรติ “ระดับทอง” แหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการ น้ำเสียระดับทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม