ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๘ พ.ย.๖๒ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองงบประมาณเงินรายรับสถานพยาบาล ประจำปี งป.๖๓ ของหน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๘ พ.ย.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑ พ.ย.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พบหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๓๐ ต.ค.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๒ ต.ค.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรกำลังพลสายแพทย์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ / ช่วยราชการ ในหน่วยสายแพทย์กองทัพเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๗ ต.ค.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ถ่ายรูปร่วมกับกำลังพลฝีพายของกรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๕ ต.ค.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมการจัดทำมาตรฐานการตรวจสุขภาพกำลังพลที่มีภารกิจฝ่าอันตราย