ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๓ ก.ย. ๖๓ น.อ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายสนับสนุน เป็นประธานเปิดการอบรม ” การป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงาน งป.63 ” จัดโดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๓ ก.ย. ๖๓ เวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ร่วมกับ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแก่พลทหารใหม่ผลัด ๖๓ ณ อาคารหมายเลข ๘ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒ ก.ย. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ประจำปี ” Essential in Pediatrics 2020 “
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๒ ก.ย. ๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของ นย.ประจำปีงป.๖๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมี น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย./ผู้อำนวยการฝึก เป็นประธานในพิธีและให้โอวาท
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๒ ก.ย. ๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.สนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลในการคัดกรองโรค/ฉีดวัคซีน สำหรับทหารใหม่ ผลัด ๑/๖๓ แบบ NEW NORMAL ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ศฝ.นย.
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๑ ก.ย. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับ ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายอากาศภายในอาคารของงานทันตกรรม
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๑ ก.ย. ๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๓๑ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก ดร.แสวง – คุณนิตยา บุญญาสุวัฒน์ เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๓๑ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท จาก ชมรมทหารเรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๓๑ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๓๓๓,๙๙๙ บาท จาก ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๘ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม ” ตลาดรักษ์สุขภาพ PK GREEN Market ” พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูทต่างๆ ภายในงาน จัดโดย คณะทำงาน Green Hospital รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๘ ส.ค. ๖๓ น.อ.หญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานพิธีปิดโครงการ “พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล” พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่พยาบาลที่ผ่านการอบรม
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๘ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ จากมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดยหอการค้าไทย มอบให้ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษาหอการค้าไทยและคณะ เป็นผู้มอบ
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๒๘ ส.ค. ๖๓ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ให้กับ กอง สน.ศฝ.นย. ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๘ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานเปิดห้องศูนย์รับบริจาค และสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี น.ต.หญิง สุจีรา ธัญญชาติ หน.ศูนย์รับบริจาค กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของ รพ.ฯ ร่วมแสดงความยินดี
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๒๘ ส.ค. ๖๓ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ให้กับ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๐ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย