ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๙ ธ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๕ ที่อุปสมบทก่อนสำเร็จการศึกษา
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๙ ธ.ค.๖๓ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๗ ธ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๔ ธ.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับหน่วยแพทย์กองทัพเรือ ประจำปี งป.๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๔ ธ.ค.๖๓ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์จากฐานข้อมูล NMD e – Supply ของกรมแพทย์ทหารเรือ โดยใช้ QR – code
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๔ ธ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายบังคม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑ ธ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๓๐ พ.ย.๖๓ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางในการบริหารงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๓๐ พ.ย.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำหรับหน่วยแพทย์ กองทัพเรือ ประจำปี งป.๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๔ พ.ย.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ระลอก ๒
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๓ พ.ย.๖๓ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๐ พ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๘ พ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ อ่านสารจากผู้บัญชาการทหารเรือให้กำลังพลในสังกัดฟัง เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๗ พ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๗ พ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานที่และการก่อสร้างวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหยกแกะสลัก