ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๐ ส.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับการคารวะ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพยาบาลทหารเรือในโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๐ ส.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๗ ส.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๗ ส.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบโล่ศิษย์ดีเด่น นายกสมาคมภริยาทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๗ ส.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีกตัญญุตาคารวะผู้บัญชาการทหารเรือ และนายกสมาคมภริยาทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๗ ส.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๕ ส.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมอาคารที่พักอาศัยของกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๕ ส.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๔ ส.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ รับมอบเครื่อง AED สำหรับการฝึกซ้อมพร้อมหุ่นฝึกทำ CPR จากผู้แทนสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ให้กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๔ ก.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านเวชศาสตร์ทางทะเลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๔ ก.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๗ ก.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๗ ก.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีรับมอบระบบกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (UVC Catalyst) จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๔ ก.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมการโครงการเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ประจำปี งป.๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๓ ก.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและวางแผนการใช้เงินนอกงบประมาณของกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑