เรื่องทั่วไป
GENERAL NEWS

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล ประจำปี 2565 จำนวน 4 อัตรา ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ น.อ.เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ 061-523-6573, น.อ.อติพงษ์ สุจิรัตน์ 086-322-3712, น.ต.หญิง แป้งร่ำ ยงเจริญ 092-195-6415