ประวัติกรมแพทย์ทหารเรือ
NMD HISTORY

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๓ ได้มีการสถาปนาหน่วยแพทย์เป็นทางการครั้งแรก โดยมี นายทั่ง ได้รับแต่งตั้งเป็นนายร้อยเอก และเป็นสารวัตรใหญ่โรงพยาบาลทหารเรือ ในขั้นเริ่มแรก มีที่ตั้งอยู่ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม ตำบลวังหลัง จังหวัดธนบุรี ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ทางราชการได้แยกกองแพทย์ออกจากกรมปลัดทัพเรือ ตั้งเป็นกองอิสระ มีชื่อว่า กองแพทย์พยาบาล สังกัดกระทรวงทหารเรือโดยตรง ต่อมาในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะกองแพทย์พยาบาลทหารเรือ ขึ้นเป็น กรมแพทย์พยาบาลทหารเรือ สังกัดกระทรวงทหารเรือ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้เปลี่ยนฐานะเป็น กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา และตั้งแต่เริ่มมีการแพทย์พยาบาลของทหารเรือ ได้มีการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชามาแล้ว ๓๒ ท่านด้วยกัน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ มาจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน นับเป็นเวลายาวกว่า ๑๒๗ ปี