ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
FORMER COMMANDERS

นาวาเอก โทมัส เฮเวิด เฮส์
(Thomas Heyward Heys. M.D.)
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๑
(๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๔๔ - ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๒)

นาวาโท เบอร์เมอร์
(A.H. Boehmer)
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๒
(๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๓ - ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๗)

นาวาตรี หลวงวารีโยธารักษ์
(ชื่น อมรเวช)
ทำการในหน้าที่นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๓
(๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๗ - ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๗)

พลเรือตรี หม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศ์ ไชยันต์
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๔
(๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๗ - ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๔)

นาวาโท พระชัยสิทธิเวช (เชย ชัยสิทธิเวช)
ผู้บังคับกองเสนารักษ์ราชนาวี ลำดับที่ ๕
(๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๔ - หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕)

นาวาเอก หลวงจงเวชศาสตร์
ผู้บังคับการกองแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๖
(หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.๒๔๗๕ -
๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๖)

พลเรือตรี เล็ก สุมิตร
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๗
(๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๖ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๙)

พลเรือตรี สงวน รุจิราภา
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๘
(๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๙ - ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๔)

พลเรือจัตวา หลวงเรืองไวทยวิทยา
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๙
(๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๔ - ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๖)

พลเรือตรี หลวงสุวิชานแพทย์
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๐
(๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๘ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๐)

พลเรือตรี กมล ชัมพุนท์พงศ์
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๑
(๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๑ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๒)

พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๒
(๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๓ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔)

พลเรือโท อรุณ รัตตะรังสี
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๓
(๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๕)

พลเรือโท โกเมท เครือตราชู
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๖)
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๔
(๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๗)

พลเรือโท ลักษณ์ บุญศิริ
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๕
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๙)

พลเรือโท พิริยะ โหตรภวานนท์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๖
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๑)

พลเรือโท บรรยงค์ ถาวรามร
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๗
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๖)

พลเรือโท ฉายแสง ณ นคร
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๘
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๗)

พลเรือโท สรวุฒิ วีรบุตร
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๙
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๐)

พลเรือโท พนิต ศรียาภัย
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๒๐
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๒)

พลเรือโท ฉันท์ กลกิจโกวินท์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๒๑
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๒ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕)

พลเรือโท อรุณ เอื้อไพบูลย์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๒๒
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๖)

พลเรือโท ดำรงศักดิ์ เลียงพิบูลย์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๒๓
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙)

พลเรือโท ไพบูลย์ ศรีเทพ
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๒๔
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๙ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๒)

พลเรือโท จุติ เฉลิมเตียรณ
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือลำดับที่ ๒๕
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔)

พลเรือโท วีระจิตต์ ชูจินดา
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๒๖
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖)

พลเรือโท ยงยุทธ หรัญโต
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๒๗
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙)

พลเรือโท สุรพล ภูยานนท์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๒๘
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑)

พลเรือโท สุริยา ณ นคร
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๒๙
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓)

พลเรือโท สุชีพ ช้างเสวก
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๓๐
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕)

พลเรือโท ชุมพล เทียมชัย
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๓๑
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖)

พลเรือโท กิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๓๒
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗)

พลเรือโท พันเลิศ แกล้วทนงค์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๓๓
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘)

พลเรือโท คณิน ชุมวรฐายี
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือลำดับที่ ๓๔
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๓๕
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือลำดับที่ ๓๖
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๓๗
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๓๘
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - ปัจจุบัน)

นาวาเอก โทมัส เฮเวิด เฮส์
(Thomas Heyward Heys. M.D.)
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๑
(๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๔๔ - ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๒)

นาวาตรี หลวงวารีโยธารักษ์
(ชื่น อมรเวช)
ทำการในหน้าที่นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๓
(๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๗ - ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๗)

นาวาโท พระชัยสิทธิเวช (เชย ชัยสิทธิเวช)
ผู้บังคับกองเสนารักษ์ราชนาวี ลำดับที่ ๕
(๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๔ - หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕)

พลเรือตรี เล็ก สุมิตร
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๗
(๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๖ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๙)

พลเรือจัตวา หลวงเรืองไวทยวิทยา
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๙
(๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๔ - ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๖)

พลเรือตรี กมล ชัมพุนท์พงศ์
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๑
(๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๑ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๒)

พลเรือโท อรุณ รัตตะรังสี
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๓
(๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๕)

พลเรือโท ลักษณ์ บุญศิริ
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๕
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๙)

พลเรือโท บรรยงค์ ถาวรามร
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๗
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๖)

พลเรือโท สรวุฒิ วีรบุตร
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๙
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๐)

พลเรือโท ฉันท์ กลกิจโกวินท์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๒๑
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๒ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕)

พลเรือโท ดำรงศักดิ์ เลียงพิบูลย์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๒๓
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙)

พลเรือโท จุติ เฉลิมเตียรณ
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือลำดับที่ ๒๕
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔)

พลเรือโท ยงยุทธ หรัญโต
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๒๗
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙)

พลเรือโท สุริยา ณ นคร
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๒๙
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓)

พลเรือโท ชุมพล เทียมชัย
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๓๑
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖)

พลเรือโท พันเลิศ แกล้วทนงค์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๓๓
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘)

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๓๕
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๓๗
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - ปัจจุบัน)

นาวาโท เบอร์เมอร์
(A.H. Boehmer)
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๒
(๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๓ - ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๗)

พลเรือตรี หม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศ์ ไชยันต์
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๔
(๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๗ - ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๔)

นาวาเอก หลวงจงเวชศาสตร์
ผู้บังคับการกองแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๖
(หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.๒๔๗๕ -
๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๖)

พลเรือตรี สงวน รุจิราภา
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๘
(๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๙ - ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๔)

พลเรือตรี หลวงสุวิชานแพทย์
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๐
(๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๘ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๐)

พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๒
(๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๓ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔)

พลเรือโท โกเมท เครือตราชู
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๖)
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๔
(๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๗)

พลเรือโท พิริยะ โหตรภวานนท์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๖
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๑)

พลเรือโท ฉายแสง ณ นคร
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๑๘
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๗)

พลเรือโท พนิต ศรียาภัย
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๒๐
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๒)

พลเรือโท อรุณ เอื้อไพบูลย์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๒๒
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๖)

พลเรือโท ไพบูลย์ ศรีเทพ
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๒๔
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๙ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๒)

พลเรือโท วีระจิตต์ ชูจินดา
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๒๖
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖)

พลเรือโท สุรพล ภูยานนท์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๒๘
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑)

พลเรือโท สุชีพ ช้างเสวก
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๓๐
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕)

พลเรือโท กิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๓๒
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗)

พลเรือโท คณิน ชุมวรฐายี
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือลำดับที่ ๓๔
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือลำดับที่ ๓๖
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ลำดับที่ ๓๘
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - ปัจจุบัน)