ผู้บังคับบัญชา

OUR COMMANDERS

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ
( Vice Admiral Choltorn Suwankitti, RTN )
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
( Surgeon General, Naval Medical Department )

พลเรือตรีหญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา
( Rear Admiral Wararat Singkhwa, WRTN )
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
( Deputy Surgeon General, Naval Medical Department )

พลเรือตรี นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์
( Rear Admiral Norasate Uabhaibool, RTN )
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
( Deputy Surgeon General, Naval Medical Department )