ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๕ มิ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๔ มิ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา และห้องผ่าตัดแรงดันลบ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๔ มิ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อต้านภัยโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ จากมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ร่วมกับ หอการค้าไทย-จีน
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๔ มิ.ย.๖๓ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ, พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.,ร่วมพิธีรับพระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๘ พ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประดับช่อประดู่ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๗ พ.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๗ พ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นำนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าคารวะและรับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๙ พ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ระดับปริญญาตรีของกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๙ พ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระรูปเหมือนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และปลูกต้นประดู่ เนื่องใน “วันอาภากร”
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๙ พ.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้กำลังพลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือฟัง เนื่องใน “วันอาภากร” ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๘ พ.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมการจัดสรรพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เพื่อปฏิบัติงานขอใช้ทุนกองทัพเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๕ พ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ รับมอบเงินบริจาคจากผู้แทนอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และบริษัทห้างร้าน ให้กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสู้ภัยโควิท-19
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๘ พ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๙ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ / ที่ปรึกษาสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๘ ม.ค.๖๓ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๒