ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๕ ก.ย.๖๓ น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.(ฝ่ายสนับสนุน) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๕ เครื่อง มูลค่าทั้งสิ้น ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท จากโครงการ “ช่อง ๓ เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-๑๙” โดย มูลนิธิครอบครัวข่าว ๓
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ น.อ.สมชาย จันทโรธร รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม ” แนวทางการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ” ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาคในนามบริษัท Scintilla gioielli จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ น.อ.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รอง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.และประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงและคณะได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ และโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา พร้อมทั้งบรรยายและสาธิตการใช้หน้ากากอนามัยและการล้างมืออย่างถูกวิธีให้แก่นักเรียน
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๕ ก.ย.๖๓ น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.(ฝ่ายสนับสนุน) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. พร้อมด้วย น.ท.วุฒิชัย บรรจงปรุ และ น.ต.หญิง มาลัย แก่นมือง เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทอง
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
๒๔ ก.ย. ๖๓ น.ต.พุฒินันท์ นิธิภูริวัฒน์ นายทหารยุทธการและการข่าว ทำหน้าที่รอง ผบ.พัน.ฯ กรม สน.สอ.รฝ. วางพวงมาลาถวายสักการะฯ เนื่องในวันมหิดล ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี รพ.สิริกิติ์ พร.
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ น.อ.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการ และจัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และข้าราชการของรพ.ฯ เข้าร่วมพิธี ฯ ณ ห้องประชุมรพ.ทหารเรือกรุงเทพ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานกล่าวเปิดการการประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้เรื่อง Cyber Security และ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๔ ก.ย.๖๓ น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.(ฝ่ายบริหาร) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะฯ เนื่องในวันมหิดล ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานกล่าวเปิดการการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้เครื่อง AED และเครื่อง Auto CPR เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ให้แก่ พยาบาลผู้ปฏิบัติงานของ รพ.ฯ ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ. (ฝ่ายสนับสนุน) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก คุณอรุณี สุวรรณรัต เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๑ ก.ย.๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี งป.63 โดยมอบของที่ระลึก พระราชานุสาวรีย์ฯ จำลอง ให้แก่ผู้เกษียณ เป็นข้าราชการ 17 นาย,พนักงานงานราชการ 1 นายและพนักงานสถานพยาบาล 1 นาย ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๑๘ กันยายน ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลุกจ้าง รพ.ฯ ประจำปี 2563 “ Distance makes no difference ห่างตัวไม่ห่างใจ…ห่างไกลไม่ห่างกัน ” ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๑๗ ก.ย.๖๓ น.อ.หญิงกัญญรัตน์ อุปนิสากร หัวหน้ากลุ่มงานจักษุกรรม ผู้แทน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก ครอบครัวมาศผล ให้กับ มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ ห้องตรวจจักษุกรรม รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๑๗ ก.ย.๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิดห้องประชุม 1 โดยมี หน.นขต.รพ.ฯ เข้าร่วมพิธี และ รอง ผอ.รพ.ฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ ผอ.รพ.ฯ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ