ที่อยู่

504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 10600