ที่อยู่

504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 10600

ติดต่อประชาสัมพันธ์

นายทหารประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ว่าที่ น.อ.หญิง พิศมัย บุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-475-2558

นายทหารกิจการพลเรือน กรมแพทย์ทหารเรือ
น.ท.หญิง วิมลรัตน์ มีจิตร
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-475-2582