ตารางการประชุมทางไกล (VTC) กรมแพทย์ทหารเรือ

แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. (โทร.52964)