๒๑ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านการแพทย์สนับสนุนภารกิจเรือดำน้ำ และผู้เกี่ยวข้องกับงานเวชศาสตร์เรือดำน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๔ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือ ในพื้นที่ จว.จันทบุรี และ จว.ตราด

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๘ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานและเป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมโครงการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ตามโครงการของผู้บัญชาการทหารเรือ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๘ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือหัวหน้าคณะ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีสงฆ์ เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...


  • ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. <<ทั้งหมด>>

นาวาเอก กิตตินันท์ งามศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและเวชระเบียน และทีมสารสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล ระดับ ๔,๕ และ ๖

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

นาวาเอก ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ มีดำริให้งานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม...

พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Smart Leadership" และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) ในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซินให้กับกำลังพลร่วมฝึกหน่วยทหารมหาดเล็ก - เหล่าทัพ งป.๖๓ สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก ให้กับกำลังพลกองเรือยุทธการ โดยมีข้าราชการเข้ารับบริการ ๖๘ นาย ณ กองบังคับการกองเรือยุทธการ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก ให้กับกำลังพล กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยมีข้าราชการเข้ารับบริการจำนวน ๑๔๕ นาย

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

นาวาเอกณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ รับแถวประจำสัปดาห์ และอ่านสารจาก พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม...

นาวาเอก ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานโครงการงานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๓

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม...

www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th